Διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3

EUR-Lex - A(01) - EL

Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Τυνησίας, αφετέρου.

  • EUR-Lex - A(01) - EL
  • Αργεντινή - Βικιπαίδεια
  • Ετυμολογία[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Το κράτος της Χαβάης αποκτά το όνομά του από το όνομα του μεγαλύτερου νησιού του, Hawai'i.
  • Спускались в логово октопауков, чтобы спасти Кэти и проклятых октопаучьих бредней, - буркнул Макс.
  • Χαβάη - Βικιπαίδεια
  • Φόρουμ για γρήγορα χάπια απώλειας βάρους

Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι: - να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ενίσχυση των σχέσεών τους σε όλους τους τομείς που αυτά θεωρούν αναγκαίους στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, - να καθορίσει τους όρους της προοδευτικής απελευθέρωσης των συναλλαγών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, - να αναπτύξει τις συναλλαγές και να εξασφαλίσει ισόρροπες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μερών, ιδίως μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, ώστε να ευνοήσει την ανάπτυξη και την ευημερία της Τυνησίας και του τυνησιακού λαού, - να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση του Μαγκρέμπ διευκολύνοντας τις συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 Τυνησίας και των χωρών της περιοχής, - να προωθήσει τη συνεργασία στον οικονομικό, κοινωνικό, διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 και χρηματοδοτικό τομέα.

Άρθρο 2 Οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου που καθοδηγούν τις εσωτερικές και τις διεθνείς τους πολιτικές και αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας. Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών. Ο διάλογος αυτός επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μερών, που θα συμβάλουν στην ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και στην ανάπτυξη κλίματος κατανόησης και ανοχής μεταξύ των πολιτισμών.

διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3

Ο διάλογος και η συνεργασία στον πολιτικό τομέα προορίζονται, ιδίως, να: α διευκολύνουν την προσέγγιση των μερών με την ανάπτυξη καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και με τη διενέργεια τακτικών διαβουλεύσεων για τα διεθνή θέματα για τα οποία υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον 7 β επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους 7 γ προωθήσουν την παγίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου και του Μαγκρέμπ ειδικότερα 7 δ επιτρέψει την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Άρθρο 4 Ο πολιτικός διάλογος αφορά όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τα μέρη, και ειδικότερα τους όρους για την εγγύηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της περιφερειακής ανάπτυξης στηρίζοντας τις προσπάθειες για συνεργασία, στο πλαίσιο ιδίως των χωρών του Μαγκρέμπ. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται, κατά χάνουν χλωμή χλωμή κοιλιά διαστήματα και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ιδίως: α σε υπουργικό επίπεδο, στο πλαίσιο, κυρίως, του συμβουλίου σύνδεσης 7 β σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων που εκπροσωπούν την Τυνησία, αφενός, και την προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή, αφετέρου 7 γ με πλήρη αξιοποίηση των διπλωματικών οδών, και ιδίως με τακτικές ενημερώσεις, διαβουλεύσεις με την ευκαιρία διεθνών συνεδριάσεων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες 7 δ σε περίπτωση ανάγκης, με κάθε άλλο τρόπο που μπορεί να συμβάλει στην εντατικοποίηση και στην αποτελεσματικότητα του διαλόγου αυτού.

Άρθρο 8 Στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας δεν επιβάλλεται κανένας νέος εισαγωγικός δασμός ή επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 9 Τα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας εισάγονται στην Κοινότητα με απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος και χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ούτε μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 10 1.

διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση της επιβολής εκ μέρους της Κοινότητας ενός γεωργικού στοιχείου κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων, καταγωγής Τυνησίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

Το εν λόγω γεωργικό στοιχείο απεικονίζει τις αποκλίσεις μεταξύ των τιμών στην αγορά της Κοινότητας των γεωργικών προϊόντων που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των εμπορευμάτων και των τιμών εισαγωγής με προέλευση από τρίτες χώρες, όταν το συνολικό κόστος των εν λόγω βασικών προϊόντων είναι μεγαλύτερο στην Κοινότητα.

Το γεωργικό στοιχείο μπορεί να λάβει τη μορφή σταθερού ποσού ή δασμού κατ' αξίαν. Οι αποκλίσεις αυτές αντικαθίστανται, ενδεχομένως, από ειδικούς δασμούς, που προκύπτουν από τη δασμολόγηση του γεωργικού στοιχείου ή από δασμούς κατ' αξία.

Οι διατάξεις του κεφαλαίου 2 που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα εφαρμόζονται mutatis mutandis στο γεωργικό στοιχείο. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδίζουν το διαχωρισμό, από την Τυνησία, γεωργικού στοιχείου από τους ισχύοντες δασμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα 2, καταγωγής Κοινότητας.

  • Поначалу казалось, что отец о чем-то вспоминает.
  • Вздохнула.
  • Τσέπη καύσης λίπους

Το γεωργικό στοιχείο μπορεί να λάβει τη μορφή σταθερού ποσού ή δασμού κατ' αξία. Οι διατάξεις του κεφαλαίου II που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα εφαρμόζονται mutatis mutandis και στο γεωργικό στοιχείο. Διαχωρισμένη δίαιτα 3 3 3 φόρουμ τα προϊόντα που απαριθμούνται στην κατάσταση 1 του παραρτήματος 2, καταγωγής Κοινότητας, η Τυνησία δεν επιβάλλει κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος μεγαλύτερους από αυτούς που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίουεντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάσταση.

Κατά την κατάργηση του βιομηχανικού στοιχείου των δασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, τα επίπεδα των δασμών που πρόκειται να εφαρμοστούν για τα προϊόντα για τα οποία θα καταργηθούν οι δασμολογικές ποσοστώσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν εκείνα που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου Για τα προϊόντα της κατάστασης 2 του παραρτήματος 2, καταγωγής Κοινότητας, η Τυνησία καταργεί το βιομηχανικό στοιχείο των δασμών σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τα προϊόντα του παραρτήματος 4.

Για τα προϊόντα των καταστάσεων 1 και 3 του παραρτήματος 2, καταγωγής Κοινότητας, η Τυνησία καταργεί το βιομηχανικό στοιχείο των δασμών σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τα προϊόντα του παραρτήματος 5.

Τα γεωργικά στοιχεία που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 είναι δυνατό να μειωθούν όταν, στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας, η επιβάρυνση που επιβάλλεται σε κάποιο βασικό γεωργικό προϊόν μειώνεται ή όταν οι μειώσεις αυτές προκύπτουν από αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικές με τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Η μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η κατάσταση των σχετικών προϊόντων και, ενδεχομένως, οι δασμολογικές ποσοστώσεις, εντός των ορίων στα οποία εφαρμόζεται η μείωση, καθορίζονται από το συμβούλιο σύνδεσης.

Άρθρο 11 1. Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Τυνησία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, άλλων από αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση των παραρτημάτων 3 έως 6, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Ο πληθυσμός της είναι

Πέντε έτη μετά την ενάρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. Δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για δεδομένο προϊόν, τα χρονοδιαγράμματα που εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 είναι δυνατό να αναθεωρηθούν με κοινή συμφωνία από την επιτροπή σύνδεσης, με την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ζητείται η αναθεώρηση δεν μπορεί να παραταθεί για το συγκεκριμένο προϊόν πέραν της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών. Εάν η επιτροπή σύνδεσης δεν αποφασίσει σχετικά εντός των 30 ημερών που ακολουθούν την κοινοποίηση του αιτήματος της Τυνησίας για αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, αυτή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει προσωρινά το χρονοδιάγραμμα για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να διενεργηθούν οι διαδοχικές μειώσεις που δίαιτα κετόνης στις παραγράφους 2 και 3, είναι ο δασμός που πράγματι ίσχυε έναντι της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου Αν, μετά την 1η Ιανουαρίουεφαρμοστεί δασμολογική μείωση erga omnes, ο μειωμένος δασμός αντικαθιστά το βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 5 από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται αυτή η μείωση.

Η Τυνησία γνωστοποιεί τους βασικούς δασμούς της στην Κοινότητα. Άρθρο 12 Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 19 στοιχείο β δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος 6.

διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3

Το καθεστώς που εφαρμόζεται στα εν λόγω προϊόντα θα επανεξεταστεί από το συμβούλιο σύνδεσης τέσσερα έτη μετά την έναρξη μπάρες ζύμης για μπισκότα αδυνατίσματος της συμφωνίας.

Άρθρο 13 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 14 1. Η Τυνησία μπορεί να λαμβάνει, υπό μορφή αύξησης ή αποκατάστασης δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν η επιτροπή σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισάγονται για ένα προϊόν, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν.

Η Τυνησία ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης σχετικά καίει το λίπος της κοιλιάς gnc οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διοργανώνονται διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους.

Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Τυνησία υποβάλλει στην επιτροπή σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη σταδιακή, σε ετήσιες δόσεις, κατάργηση αυτών των δασμών, αρχής γενομένης το αργότερο στο τέλος του δεύτερου έτους μετά την εισαγωγή τους.

Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 τέταρτο εδάφιο, η επιτροπή σύνδεσης μπορεί, για να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται με τη δημιουργία νέας βιομηχανίας, να επιτρέψει, κατ' εξαίρεση, στην Τυνησία να διατηρήσει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει βάσει της παραγράφου 1 για μέγιστη περίοδο τριών ετών πέραν της δωδεκαετούς μεταβατικής περιόδου.

Άρθρο 16 Η Κοινότητα και η Τυνησία εφαρμόζουν προοδευτικά μεγαλύτερη ελευθερία στις αμοιβαίες συναλλαγές τους στον τομέα των προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας. Άρθρο 17 1. Τα προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Τυνησίας υπάγονται κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στις διατάξεις των πρωτοκόλλων αριθ.

Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας υπάγονται κατά την εισαγωγή τους στην Τυνησία στις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. Άρθρο 18 1. Από της 1ης Ιανουαρίουη Κοινότητα και η Τυνησία θα εξετάσουν την κατάσταση με σκοπό τη θέσπιση μέτρων ελευθέρωσης που θα εφαρμοστούν από διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 Κοινότητα και την Τυνησία από την 1η Ιανουαρίουσύμφωνα με το στόχο που θέτει το άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνοντας υπόψη τα ρεύματα των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και η Τυνησία θα εξετάσουν στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, και σε αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα παραχωρήσεων με τον κατάλληλο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΓΣΔΕ: α απαγορεύεται η εισαγωγή οποιουδήποτε νέου ποσοτικού περιορισμού κατά την εισαγωγή, ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας 7 β οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στις συναλλαγές μεταξύ της Τυνησίας και της Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας 7 γ η Κοινότητα και η Τυνησία δεν εφαρμόζουν μεταξύ τους κατά την εξαγωγή τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε ποσοτικούς περιορισμούς και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 20 1. Σε περίπτωση θέσπισης ειδικής ρύθμισης λόγω εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής ή σε περίπτωση τροποποίησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων ή σε περίπτωση τροποποίησης ή εξέλιξης των διατάξεων περί εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής, η Κοινότητα και η Τυνησία μπορούν να τροποποιήσουν, για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αυτής, το καθεστώς που προβλέπεται στη συμφωνία.

Το μέρος που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη τροποποίηση ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης. Μετά από αίτηση του άλλου μέρους, η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται για να λάβει υπόψη, με τον κατάλληλο τρόπο, τα συμφέροντα του εν λόγω μέρους. Σε περίπτωση κατά την οποία η Κοινότητα ή η Τυνησία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, τροποποιήσουν το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, αυτές παραχωρούν, για τις εισαγωγές καταγωγής του άλλου μέρους, πλεονέκτημα συγκρίσιμο προς το προβλεπόμενο στην παρούσα συμφωνία.

Η τροποποίηση του καθεστώτος που προβλέπεται στη συμφωνία αποτελεί αντικείμενο, μετά από αίτηση του άλλου συμβαλλομένου μέρους, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης. Άρθρο 21 Τα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας δεν υποβάλλονται, κατά διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 εισαγωγή τους στην Κοινότητα, σε μεταχείριση ευνοϊκότερη από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους.

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μη θιγομένου του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. Άρθρο 22 1. Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους. Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών έμμεσων επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έμμεσες επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα.

διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3

Άρθρο 23 1. Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, στο μέτρο που Το bcaas βοηθά στην καύση λίπους μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στη συμφωνία.

Τα μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για όλα τα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους έναντι τρίτων χωρών.

Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα έχασε βάρος εγκαταλείποντας τα γλυκά και τα αμυλούχα τρόφιμα Κοινότητας και της Τυνησίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 24 Αν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις σχέσεις του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών, σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, τη σχετική εσωτερική του νομοθεσία και υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο Άρθρο 25 Σε περίπτωση που παρατηρείται διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 των εισαγωγών ενός προϊόντος σε ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν: - σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών ή - σοβαρές διαταραχές σε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Τυνησία μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο Άρθρο 26 Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 19 στοιχείο γ οδηγεί σε: i επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα προϊόντος το οποίο αποτελεί στο εξάγον συμβαλλόμενο μέρος αντικείμενο ποσοτικών περιορισμών, εξαγωγικών τελωνειακών δασμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος ή ii σοβαρή έλλειψη ή κίνδυνο έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται, όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους.

Άρθρο 27 1. Η Κοινότητα ή η Τυνησία ενημερώνονται αμοιβαία σε περίπτωση που υποβάλλουν τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 25, σε διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25 και 26, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ' αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 3 στοιχείο δη Κοινότητα ή η Τυνησία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη.

Τα μέτρα που διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

Clear cell sarcoma of soft tissue. Extraskeletal myxoid chondrosarcoma. Desmoplastic small round cell tumor.

Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως από το ενδιαφερόμενο μέρος στην επιτροπή σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων, με σκοπό ιδίως την κατάργησή τους μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: α Όσον αφορά το άρθρο 24, το εξάγον μέρος πρέπει να ενημερώνεται για την περίπτωση ντάμπινγκ, μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Εάν δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VI της ΓΣΔΕ ή αν δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

21998A0330(01)

Εάν η επιτροπή σύνδεσης ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση που να θέτει τέρμα στις δυσχέρειες ή δεν έχει εξευρεθεί ικανοποιητική λύση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να μην υπερβαίνουν την έκταση που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που παρουσιάστηκαν.

Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει απόφαση εντός 30 ημερών αφότου της κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Άρθρο 28 Η παρούσα δίαιτες απώλειας βάρους με αυγά δεν αντίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση, που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στις ρυθμίσεις που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο.

Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύεται να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Άρθρο 29 Η έννοια «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» καθορίζεται, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος τίτλου και των σχετικών μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, στο πρωτόκολλο αριθ. Άρθρο 30 Για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, εφαρμόζεται η συνδυασμένη ονοματολογία των εμπορευμάτων.

Τα μέρη συμφωνούν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 ώστε να συμπεριλάβουν το δικαίωμα εγκατάστασης των εταιρειών του ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από τις εταιρείες ενός μέρους προς τους παραλήπτες υπηρεσιών στο άλλο μέρος.

Το συμβούλιο σύνδεσης θα διατυπώσει τις αναγκαίες συστάσεις για την επίτευξη του στόχου που περιγράφεται στην παράγραφο 1. Κατά τη διατύπωση των εν λόγω συστάσεων, το συμβούλιο σύνδεσης θα λάβει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της αμοιβαίας παροχής της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους ΜΕΚ και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών σύμφωνα με τη γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, η οποία προσαρτάται στη συμφωνία για την ίδρυση του ΠΟΕ, καλούμενη εφεξής Διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3, και ιδίως αυτές του άρθρου V.

Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης εξέτασης από το συμβούλιο σύνδεσης το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 32 1. Σε ένα πρώτο στάδιο, τα μέρη επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της GATS, και ιδίως την αμοιβαία παραχώρηση της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους για τους τομείς των υπηρεσιών που καλύπτει αυτή η υποχρέωση.

Σύμφωνα με τη GATS, η μεταχείριση αυτή δεν ισχύει για: α πλεονεκτήματα που χορηγεί το ένα ή το άλλο μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο V της GATS ή με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει μιας τέτοιας συμφωνίας 7 β άλλα πλεονεκτήματα που παρέχονται σύμφωνα με την κατάσταση απαλλαγών από τη ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους, που προσαρτάται από το ένα ή το άλλο μέρος στη συμφωνία GATS.

διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3

Άρθρο 34 1. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και η Τυνησία εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις στην Τυνησία, από εταιρείες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές.

Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους, για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας και να την απελευθερώσουν πλήρως, εφόσον συγκεντρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Άρθρο 35 Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Τυνησία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών ή υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες, η Κοινότητα ή η Τυνησία, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή τα άρθρα VIII και XIV του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να θεσπίσει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, περιοριστικά μέτρα επί των τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών.

Η Κοινότητα ή η Τυνησία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει το διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 δυνατό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση αυτών των μέτρων. Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας: α όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού 7 β η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Τυνησίας, ή σε σημαντικό τμήμα του 7 γ οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, εκτός από τις παρεκκλίσεις που επιτρέπει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για τα προϊόντα που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, των κανόνων των άρθρων 65 και 66 της συνθήκης αυτής, καθώς και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 του παραγώγου δικαίου.

Το συμβούλιο σύνδεσης εγκρίνει, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. Έως ότου εγκριθούν οι κανόνες αυτοί, ισχύουν διαφοροποιημένο καθεστώς απώλειας βάρους 3 3 3 διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VI, XVI και XXIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, ως κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο γ και των σχετικών εδαφίων της παραγράφου 2.

Κατά την ίδια περίοδο η Τυνησία μπορεί κατ' εξαίρεση, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα του χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, να χορηγεί κρατικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι: - η ενίσχυση αυτή συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που τη λαμβάνουν υπό κανονικές συνθήκες αγοράς κατά τη λήξη της περιόδου αναδιάρθρωσης, - το ποσό και η έκταση της ενίσχυσης αυτής περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία επίπεδα για την εξασφάλιση αυτής της βιωσιμότητας και μειώνονται προοδευτικά, - το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνδέεται με συνολικό σχέδιο ορθολογικής χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων της Τυνησίας.

Το συμβούλιο σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Τυνησίας, κατά πόσον η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω πενταετείς περιόδους.

Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο II: - δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο γ- οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 στοιχείο α πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ.

Εάν η Κοινότητα ή η Τυνησία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και: - δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή - ελλείψει τέτοιων κανόνων και αν η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος ή ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης ή μετά από 30 εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή σύνδεσης.

Ίσως σας ενδιαφέρει