Μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων

μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων
Το Alkotox είναι ένα φυσικό φάρμακο κατά του αλκοόλ που όχι μόνο εξαλείφει την επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ, αλλά βοηθά επίσης στην επούλωση των κατεστραμμένων οργάνων.

Το αν κερδίζει και το φαρμακείο εξαρτάται από το ερώτημα εάν οι αυξημένες πωλήσεις λόγω των γενικά χαμηλότερων τιμών επαρκούν για να καλύψουν την απώλεια λόγω της έκπτωσης αποτέλεσμα που επαναλαμβάνουμε ότι εξαρτάται από την ελαστικότητα της ζήτησης. Στη συνέχεια, οι εκπτώσεις εμπορικών πολιτικών μεταβιβάζονται στην πλειοψη- φία τους στον καταναλωτή, κι έτσι προκύπτει η τελική λιανική τιμή.

Το φαρμακείο δεν έχει μεγάλα περιθώρια επηρεασμού της λιανικής τιμής.

μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων

Κύριος παράγοντας διαμόρφωσής της αποτελεί η χονδρική τιμή της εταιρείας. Το γενικότερο επίπεδο τιμών των παραφαρμακευτικών προϊό- ντων διαμορφώνεται από μια σειρά στρατηγικών επιλογών που καθορίζονται από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς.

μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων

Εάν όμως τα φαρμακεία συνεργαστούν, είναι διαθέσιμη μια πληθώρα στόχων και μεθόδων τιμολόγησης —και σε λιανικό επίπεδο. Εκτός του προφανούς, πως λόγω της συνεργασίας θα μειωθεί το κόστος αγορών, ο καθο- ρισμός της τιμής αποτελεί σημαντικό στρατηγικό εργαλείο στο μάρκετινγκ και η σωστή επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά έσοδα.

Στα συγγράμματα του μάρκετινγκ περιγράφεται πως, εκτός από το στόχο της κάλυψης του κόστους, η τιμολό- γηση μπορεί να στοχεύει σε [βλ. Morris M. Market Oriented Pricing.

Άρθρο 3 Εκπτώσεις Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής και μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νοσοκομεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του Ν. Άρθρο 4 Τιμολόγηση πρωτότυπων φαρμάκων — Έρευνα τιμών 1.

Quorum Books; Duke C. Η τιμολογιακή στρατηγική της επιχείρησης. Σταμούλης, σ.

μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων

Οι τιμολογιακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων μπορεί να υπολο- γίζονται με βάση το κόστος, τον ανταγωνισμό ή τη ζήτηση π. Υπάρχουν επιπλέον και οι τακτικές επιλογές τιμολόγησης με βάση τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από τα στάδια του οποίου εξαρτάται η επιλογή της καλύτερης μεθόδου.

Για παράδειγμα, κατά την εισαγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τιμολόγηση διείσδυσης, κατά την ωριμότητα ή την παρακμή να υπάρξει μείωση τιμής ή ανανέωση προϊόντος και αλλαγή συσκευασίας, και όλα τα γνωστά που αναγράφονται στα εγχειρίδια μάρκετινγκ.

μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων

Ένα δίκτυο μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί στρατηγικές τιμολόγησης σε όλη την έκταση του μείγματος προϊόντων του. Η τιμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ώστε να διαμορφώσει τις κατηγορίες τιμών ανάλογα με το δημογραφικό προφίλ και την ψυχοσύνθεση του καταναλωτή. Για παράδειγμα, κατά το σχηματισμό του μείγματος προϊόντων σε μια κατηγορία, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μια ομάδα προϊόντων σε επίπεδα προσιτών τιμών, μια ομάδα προϊόντων με μέση τιμή και ποιότητα φαρμακείου και μια ομάδα prestige που απευθύνεται σε καταναλωτές υψηλού εισοδήματος.

Καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν πρέπει να παρα- λείπεται, αλλά και καμία δεν πρέπει να διογκώνεται σε μεγάλο βαθμό.

μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων

Μειώνουμε τις τιμές των φαρμακείων πειρασμός της παροχής πολλών εναλλακτικών προτάσεων στον καταναλωτή το μόνο που επιτυγχάνει είναι την εξασθενημένη τιμή του κόστους απο- θέματος.

Ίσως σας ενδιαφέρει