Προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc. Κείμενα που εγκρίθηκαν - Τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή - Τρίτη 3 Μαΐου

προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc

Προτείνει τη μεταρρύθμιση της εκλογικής του διαδικασίας με στόχο τη διαμόρφωση προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc συγκεκριμένο τρόπο μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, προτείνοντας κοινά ελάχιστα πρότυπα και νομοθετικές αλλαγές πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του · 2. Πρόκειται για θεμελιώδεις αλλαγές που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε έναν εκσυγχρονισμένο ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο με την προσθήκη νέων στοιχείων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και στην ακριβέστερη χάσετε βάρος στο κάτω μέρος της κοιλιάς του εύρους του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες και οι ψήφοι δίνονται σε εθνικά κόμματα με εθνικούς υποψηφίους βάσει εθνικών προγραμμάτων.

Πρόγραμμα Καναλιών

Η προσέγγιση αυτών των διαφορετικών εκλογικών συστημάτων μέσω της θέσπισης ενός πιο ενοποιημένου ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου που θα βασίζεται σε σαφείς κοινές αρχές και κανόνες θα εξασφάλιζε ισότητα για όλους τους πολίτες της Ένωσης και θα ενίσχυε την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα.

Οι αναγνωρισμένες εθνικές ή γλωσσικές μειονότητες θα πρέπει να επωφελούνται από εξαιρέσεις από τυχόν κατώτατα όρια που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο. Εξαιρέσεις από τα εθνικά κατώτατα όρια θα πρέπει επίσης να ισχύουν για πολιτικά κόμματα ή ενώσεις ψηφοφόρων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο ένα τέταρτο των κρατών μελών που περιλαμβάνουν στα ψηφοδέλτιά τους τα ονόματα και τα λογότυπα των ευρωπαϊκών οντοτήτων με τις οποίες συνδέονται.

Προκειμένου να δοθεί στο δικαίωμα αυτό η κατάλληλη έκφρασή του, η ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε όλοι οι ευρωπαίοι ψηφοφόροι να έχουν τη δυνατότητα να υποδεικνύουν τον προτιμώμενο υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής.

Για να συμβεί αυτό, οι κορυφαίοι υποψήφιοι που προτείνονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, από ευρωπαϊκές ενώσεις ψηφοφόρων ή από άλλες ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες, πρέπει να είναι σε θέση να θέσουν υποψηφιότητα σε ένα κοινό εκλογικό πρόγραμμα σε όλα τα κράτη μέλη.

O 1Dl.

Προκειμένου να επιτευχθεί πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου πριν από τον διορισμό της Επιτροπής, οι ενδιαφερόμενες κοινοβουλευτικές ομάδες θα πρέπει να καθιερώσουν μια πρακτική σύναψης «νομοθετικών συμφωνιών» που θα διασφαλίζουν την πολιτική παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εκλογών. Μέσω μιας διαδικασίας που θα πρέπει να επισημοποιηθεί βάσει πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών οντοτήτων, ο επικεφαλής υποψήφιος του οποίου η ευρωπαϊκή πολιτική οντότητα έχει λάβει τον συνολικό μεγαλύτερο αριθμό εδρών θα πρέπει να επιφορτιστεί πρώτα με τον σχηματισμό πλειοψηφίας συνασπισμού στο νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο όσον αφορά τον διορισμό υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής.

αστικό λεξικό αδυνατίσματος

Σε περίπτωση που δεν μπορεί δίαιτα με ανανά και τόνο επιτευχθεί πλειοψηφία συνασπισμού, το καθήκον θα πρέπει να ανατεθεί στον επόμενο επικεφαλής υποψήφιο. Για να ενημερωθεί η διαδικασία διορισμού, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να διαβουλευθεί με τους εν λόγω ηγέτες των ευρωπαϊκών πολιτικών οντοτήτων και κοινοβουλευτικών ομάδων.

Η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων θα μπορούσε να επισημοποιηθεί με πολιτική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών οντοτήτων και με διοργανική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

αποτελεσματική κρέμα για απώλεια βάρους στην κοιλιά

Η εν λόγω προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc περιφέρεια της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε λεπτομερείς και σαφείς κανόνες που διασφαλίζουν ότι ο κατάλογος των υποψηφίων σέβεται τις αρχές της ισότητας των φύλων και της γεωγραφικής αναλογικότητας και αντιπροσωπευτικότητας, και ιδίως ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων κρατών μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 ΣΕΕ, «τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης».

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, οι ευρωπαϊκές ενώσεις ψηφοφόρων και άλλες ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες θα πρέπει ως εκ τούτου να διαδραματίζουν πιο κεντρικό ρόλο στη διαδικασία των ευρωπαϊκών εκλογών.

Επομένως, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στις εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές και να καταθέτουν ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να γίνονται γνωστά και πιο ορατά στους εκλογείς, τόσο στα ψηφοδέλτια όσο και στο υλικό της εκστρατείας και στις δημοσιεύσεις. Επιπλέον, στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία 20η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει την πρόσβαση στη δημοκρατική συμμετοχή, η οποία συνεπάγεται τη συμμετοχικότητα και την ισότητα στη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων.

Στη στρατηγική της αγωνίζεται να χάσει και το τελευταίο κομμάτι λίπους την ισότητα των φύλων για την περίοδο 21η Επιτροπή δήλωσε ότι οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής είναι απαραίτητες για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Η ισότητα των φύλων, καθώς και οι δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες και οι τεκμηριωμένες αποφάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου υποψηφίου, αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες και για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας και της δημοκρατίας.

Για λόγους ισότητας, οι αρχές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους συνδυασμούς υποψηφίων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο στις εθνικές εκλογικές περιφέρειες όσο και στην εκλογική περιφέρεια της Ένωσης.

Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους ψηφοφόρους προκειμένου να αποφευχθεί η διπλοψηφία.

Επιπλέον, οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους υποψηφίους που είναι υποψήφιοι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, κατά περίπτωση, σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών πολιτικών κομμάτων με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, πολύ πριν από τις εν λόγω εκλογές.

Επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ευρωπαϊκοί εκλογικοί κατάλογοι και υποχρεωτικές προθεσμίες για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και των καταλόγων υποψηφίων. Τα βασικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής εκλογικής αρχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την ρετέτα κέτο πόνος διαφορών σε σχέση με τα κοινά πρότυπα του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου· τη διαχείριση των ευρωπαϊκών εκλογικών καταλόγων· την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων· και την εξασφάλιση αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc εθνικών φορέων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου, και προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να επιτρέπουν την ηλεκτρονική και διαδικτυακή ψηφοφορία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών συστημάτων, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μέσω της δυνατότητας επανακαταμετρήσεων, το απόρρητο της ψηφοφορίας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, και πλήρη διαφάνεια στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών συστημάτων· καθώς και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και για όλους τους πολίτες.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και η πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψηφοφορία θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται σε ισότιμη βάση για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες της Ένωσης να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαμένουν ή εργάζονται σε χώρες εκτός της Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν μόνιμη κατοικία, αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, εκτίουν ποινή φυλάκισης στην Ένωση ή όσοι ζουν σε κλειστούς χώρους στέγασης, όπως νοσοκομεία, ψυχιατρικά ιδρύματα και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, ιδρύματα συνταξιοδότησης και νοσηλευτικά ιδρύματα για ηλικιωμένους ή χώρους στέγασης χάπια αδυνατίσματος s-line σύστημα κριτικών άτομα με αναπηρία.

Η εταιρεία

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα, ώστε τα άτομα που ζουν σε κλειστούς χώρους στέγασης να είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους. Οι προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc ανάγκες των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες, σε υλικό ψηφοφορίας και σε εγκαταστάσεις ψηφοφορίας.

εικονικό φάρμακο για να χάσετε βάρος

Θα πρέπει να θεσπιστεί σε ολόκληρη την Ένωση ενιαίο εναρμονισμένο όριο ηλικίας για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα και να αποφευχθούν οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα πλέον θεμελιώδη αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Με την επιφύλαξη των υφισταμένων συνταγματικών διατάξεων που καθορίζουν την ελάχιστη ηλικία ψήφου στα 18 ή 17 έτη, το κατώτατο όριο ηλικίας για την ψηφοφορία θα πρέπει να οριστεί στα 16 έτη.

Η ελάχιστη ηλικία του εκλέγεσθαι θα πρέπει να οριστεί στα 18 έτη. Ανεξάρτητα από τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα, όλα τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνουν πολιτικά δικαιώματα σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

λίστα λαχανικών για απώλεια βάρους

Για να εξασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι και οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ένωση διαθέτουν τον ίδιο χρόνο για προεκλογικές εκστρατείες ή για προβληματισμό, και για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους ψηφοφόρους, οι προθεσμίες για την κατάθεση των καταλόγων υποψηφίων και για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων θα πρέπει να είναι οι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, στις ευρωπαϊκές ενώσεις ψηφοφόρων και σε άλλες ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc χρησιμοποιούν κάθε μορφή δημόσιου επικοινωνιακού υλικού και υλικού προεκλογικής εκστρατείας.

  • Οι 10 καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της γονιμότητας Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 ΟκτωβρίουΗ περίοδος που ένα ζευγάρι προσπαθεί να τεκνοποιήσει μπορεί να είναι ευχάριστη, αλλά ταυτόχρονα και πολύ αγχωτική.
  • Τροφές που βοηθούν στην καύση του λίπους της κοιλιάς
  • Τσάι τζίντζερ για αδυνάτισμα
  • Знаем об этом.

Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, στις ευρωπαϊκές ενώσεις ψηφοφόρων και σε άλλες ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες να χρησιμοποιούν κάθε μορφή δημόσιας επικοινωνίας, υλικών προεκλογικής εκστρατείας και επίσημων εκλογικών υλικών όπως τα ψηφοδέλτια.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, η ευρωπαϊκή ένωση ψηφοφόρων και άλλες ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών όσον αφορά την προεκλογική εκστρατεία που σχετίζεται με την εκλογική περιφέρεια της Ένωσης.

Μια πραγματικά πανευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία απαιτεί μια κοινή ευρωπαϊκή ημέρα ψηφοφορίας.

  1. Смерти пришло".
  2. Παχουλή απώλεια βάρους

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διεξάγονται στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο της Διακήρυξης Schuman της 9ης Μαΐου Τα εκλογικά αποτελέσματα θα πρέπει να ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή εκλογική αρχή και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κενές θέσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στην εκλογική περιφέρεια της Ένωσης θα πρέπει να καλύπτονται από τον επόμενο υποψήφιο στους σχετικούς συνδυασμούς.

  • В звездной системе, породившей вид космоплавателей, способных вывести космический аппарат Рама был реконструирован и переоснащен для третьего, последнего путешествия в Солнечную систему.
  • Ποτά για να χάσω βάρος
  • Έψαχνα για χάπια αδυνατίσματος
  • Октопауком.

Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η προσωρινή αντικατάσταση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις αδειών μητρότητας, αδειών πατρότητας, γονικής άδειας και σοβαρής ασθένειας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ αριθ.

τσάι σοκ για τιμή αδυνατίσματος

Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1 «πολιτικό κόμμα»: ένωση πολιτών που επιδιώκει πολιτικούς στόχους και η οποία είτε αναγνωρίζεται από την έννομη τάξη τουλάχιστον ενός κράτους μέλους είτε έχει συσταθεί σύμφωνα με αυτήν, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ, Ευρατόμ αριθ.

Άρθρο 3 Εθνικές διατάξεις Η εκλογική διαδικασία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Τα θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό διέπονται σε κάθε κράτος μέλος από τις εθνικές του διατάξεις.

Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις δεν θίγουν τον αναλογικό χαρακτήρα του συστήματος ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουν τον σεβασμό των δημοκρατικών προτύπων, με αποτέλεσμα δημοκρατικές και αναλογικές απαιτήσεις για την εγγραφή πολιτικού κόμματος ή ένωσης ψηφοφόρων και για την υποβολή καταλόγου υποψηφίων για τις εθνικές εκλογικές περιφέρειες και την εκλογική περιφέρεια της Ένωσης. Άρθρο 4 Το δικαίωμα ψήφου 1.

Κάθε πολίτης της Ένωσης από την ηλικία των 16 ετών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως της δικαιοπρακτικής ικανότητάς του, έχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την επιφύλαξη των υφισταμένων συνταγματικών διατάξεων που ορίζουν ελάχιστη ηλικία ψήφου 18 ή 17 ετών.

Οι πολίτες της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν ψηφίζουν περισσότερες από μία φορές στις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εθνικές εκλογικές περιφέρειες ή στην εκλογική περιφέρεια της Ένωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η διπλή ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές.

Άρθρο 5 Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι 1. Κάθε πολίτης της Ένωσης από την ηλικία των 18 ετών έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε σε εθνική εκλογική περιφέρεια είτε στην εκλογική περιφέρεια της Ένωσης, είτε και στις δύο. Κανένας πολίτης της Ένωσης που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία εθνικές εκλογικές περιφέρειες ούτε να περιλαμβάνεται σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς για μια εθνική εκλογική περιφέρεια ή περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια σε επίπεδο Ένωσης σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 6 Άσκηση του δικαιώματος ψήφου 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν ή εργάζονται σε τρίτη χώρα, εκείνων χωρίς μόνιμη κατοικία, εκείνων που ζουν σε κλειστά οικιστικά περιβάλλοντα, των αστέγων ή όσων εκτίουν ποινή φυλάκισης στην Ένωση, είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Please wait while your request is being verified...

Όσον αφορά τους πολίτες που εκτίουν ποινή φυλάκισης στην Ένωση, η παράγραφος 1 δεν θίγει το εθνικό δίκαιο ή τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Άρθρο 7 Προσβασιμότητα 1.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, έχουν ίση πρόσβαση στο σχετικό υλικό, στις εγκαταστάσεις ψηφοφορίας και στα εκλογικά τμήματα.

Με βάση τα εθνικά τους συστήματα ψηφοφορίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμίσεις με σκοπό να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα και μυστικά. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματός τους, συνδρομή κατά την ψηφοφορία από άτομο της επιλογής τους.

Άρθρο 8 Επιστολική ψηφοφορία 1.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα κράτη μέλη προβλέπουν την επιστολική ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών που ζουν σε τρίτη χώρα, και θεσπίζουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι η επιστολική ψηφοφορία είναι προσβάσιμη, ιδίως για τα άτομα με αναπηρία.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και το απόρρητο της ψηφοφορίας, καθώς και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες ψηφοφορίας μέσω της εκ των προτέρων ψηφοφορίας με φυσική παρουσία, της ψήφου μέσω πληρεξουσίου και της ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικών και διαδικτυακών συστημάτων.

εξωτικά φρούτα για απώλεια βάρους

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου και ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, το απόρρητο της ψηφοφορίας, τη διαφάνεια στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών συστημάτων, τη δυνατότητα χειροκίνητης ή ηλεκτρονικής καταμέτρησης χωρίς να διακυβεύεται το απόρρητο της ψηφοφορίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 9 Κατάρτιση των εθνικών εκλογικών καταλόγων και των ευρωπαϊκών εκλογικών καταλόγων 1. Για τον εντοπισμό και την αποφυγή διπλής ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσμία για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων σε κάθε κράτος μέλος είναι το αργότερο δεκατέσσερις εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

Σφάλματα στους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να διορθωθούν έως την ημέρα των εκλογών. Για τους σκοπούς της κατάρτισης των ευρωπαϊκών εκλογικών καταλόγων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παρέχουν στην ευρωπαϊκή εκλογική αρχή όλα τα αναγκαία δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο Τα κριτήρια εγγραφής στον εθνικό εκλογικό κατάλογο διέπονται από εθνικές διατάξεις. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μορφοτύπου και των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών εκλογικών καταλόγων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο Άρθρο 10 Αρχές επιλογής υποψηφίων 1.

Όλα τα πολιτικά κόμματα, οι ενώσεις ψηφοφόρων, οι εκλογικές συμμαχίες και οι ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες που συμμετέχουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρούν τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη διαφάνεια και προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc ισότητα των φύλων, μέσω μέτρων που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι όλα τα επιλέξιμα πρόσωπα έχουν ίσες ευκαιρίες εκλογής, και σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντικατοπτρίζει την πολυμορφία προσπαθεί να χάσει βάρος ενώ ttc Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την επιλογή των υποψηφίων τους για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ένα μέλος πολιτικού κόμματος, ένωσης ψηφοφόρων ή ευρωπαϊκής εκλογικής οντότητας μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη καταγγελία μη συμμόρφωσης με τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη διαφάνεια και τα κριτήρια ισότητας των φύλων που ορίζονται στο παρόν άρθρο στην αρμόδια εθνική αρχή ή στην Ευρωπαϊκή εκλογική αρχή.

Άρθρο 11 Κατάρτιση των καταλόγων των υποψηφίων 1. Η προθεσμία για την κατάθεση των καταλόγων των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λήγει δώδεκα εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Το αργότερο 12 εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών, οι ευρωπαϊκοί εκλογικοί φορείς υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή εκλογική αρχή έγγραφο που αποδεικνύει ότι όλοι οι υποψήφιοι συναινούν στην ένταξή τους στον πανευρωπαϊκό κατάλογο.

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τα πλήρη ονόματα των υποψηφίων και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου τους.

Οι 10 καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της γονιμότητας

Υπογράφεται από τους υποψηφίους και αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο υπογραφής. Άρθρο 12 Εκλογικό σύστημα 1. Οι εκλογές διεξάγονται με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

Ίσως σας ενδιαφέρει