Αποδυναμώσει την αγγλική μετάφραση. αποδυναμώνω στα Αγγλικά

αποδυναμώσει την αγγλική μετάφραση

Παραδείγματα εισάγονται από τους χρήστες, αλλά και συλλέγονται από εξωτερικές ιστοσελίδες.

αποδυναμώσει την αγγλική μετάφραση

Yet the Council of Ministers, and particularly a number of governments of the right represented therein, are moving towards a watering down of the package. The EC carries most of the responsibility for the watering down which has taken place in declarations of intent on the reduction of agricultural subsidies. I cannot, therefore, vote in favour of those of Mr Santos's reports that would, to a large extent, mean the watering down of the Commission's proposal.

αποδυναμώσει την αγγλική μετάφραση

This has led to an unacceptable watering down of responsibilities, which always I repeat, always works to the αποδυναμώσει την αγγλική μετάφραση of the posted workers. Albania's political parties are toning down their rhetoric following a year of parliamentary boycott, protests and rough debates.

αποδυνάμωση - English translation – Linguee

Reuters As our commentary makes clear, however, we were not happy with the watering down of the role of the economic and social partners.

We are saddened that some Members have set their sights on watering down criticism of Russia's human rights record.

αποδυναμώσει την αγγλική μετάφραση

In particular, I can endorse the call for having the simplest possible system without watering down its efficiency. It means removing, or at least toning down, the criticisms as far as possible in order not to upset anybody.

αποδυναμώσει την αγγλική μετάφραση

Ίσως σας ενδιαφέρει